CHI TIẾT ĐẦU CÔN

CHI TIẾT BU LÔNG

NÚT CẦU THÉP

ỐNG LỒNG LỤC GIÁC

CHI TIẾT THANH GIÀN

LIÊN KẾT CẤU GIÀN KHÔNG GIAN